Periods

Houston Astros
Washington Nationals
5
3
(0)
(2)
(1)
(1)
(1)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
(0)
()
(0)

Ligas