Periods

Washington Wizards
Guangzhou Long-Lions
140
111
(38)
(37)
(34)
(17)
(35)
(31)
(33)
(26)

Ligas