Sets

R. Ortega-Olmedo 0 4  4 
M. Giron 2 6  6 

Tours